رزومه و سوابق علمی

 رزومه فارسی من

ـ حسین ابوالحسن تنهایی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
ـ دانشیار دانشگاه، پایه 30
ـ تاریخ تولد: 15 فروردین 1330
ـ محل تولد: اصفهان 

- تاریخ خود-بازنشستگی: اول آذرماه ۱۳۹۸، دانشگاه آزاد تهران مرکز

سوابق تحصيلی:

 • دوره تخصصی در دوره دکتری در رشته‌های روانشناسی اجتماعی و نظریه‌های جامعه شناسی در سال ۱۹۸۰ میلادی از دانشگاه بین المللی ایالات متحده
 • دکترای تخصصی جامعه‌شناسی و انسان شناسی در سال ۱۹۸۱از دانشگاه بین المللی ایالات متحده دانشگاه سان دیگو
 • کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی و انسان شناسی درسال۱۹۷۸ از دانشگاه بین المللی ایالات متحده دانشگاه سان دیگو
 • کارشناسی روان‌شناسی و فلسفه از دانشگاه اصفهان در سال۱۳۵۳ شمسی
 • دارای توصیه نامه علمی و حرفه‌ای (مجوز تدریس) از پروفسور برجسته و بنیانگذار مکتب کنش متقابل نمادی جرج هربرت بلومر

افتخارات علمی:

 • معرفی شده به عنوان مدرس دوره عالی تدریس نظریه‌های جامعه شناسی توسط پروفسور هربرت بلومر ۱۹۸۰ میلادی
 • چهره ماندگار شهر کرج در تابستان ۸۷
 • پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، پاییز ۸۷
 • پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، زمستان ۸۷

سوابق اجرایی:

 • کارشناسی مشاورت اجتماعی ریاست جمهوری، ۶۲-۱۳۶۱
 • معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان ۶۸-۱۳۶۵
 • رئیس دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک ۷۶-۱۳۷۰
 • مدیر گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ۸۳- ۱۳۸۰
 • رئیس دانشکده و رئیس مجتمع ولی عصر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ۸۴-۱۳۸۳
 • مدیر گروه کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، ۸۸-۱۳۶۹
 • مدیر مسئول فصلنامه تخصصی جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان از سال ۱۳۸۴ تا کنون
 • مسئول گروه تخصصی علوم اجتماعی انتشارات علمی و فرهنگی 1393- 1392
 • بنیانگزار انجمن نمادی جامعه شناسی تفسیری ایران در فضاهای مجازی(انجتا/isais)
 • مدیر گروه جامعه شناسی تفسیری، انجمن جامعه شناسی ایران از خرداد 1394
 • مدیر گروه جامعه شناسی نظری، انجمن جامعه شناسی ایران از خرداد 1395
 • رئیس دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز ، از آذرماه 1394 تا دیماه 1396

سوابق آموزشی:

 • مدرس دروس جامعه شناسی در دانشگاه بین المللی ایالات متحده آمریکا، ۱۹۸۰-۱۹۷۹ میلادی، مقطع کارشناسی 
 • هیات علمی تمام وقت دانشگاه شیراز، بخش برنامه ریزی و جامعه شناسی، ۶۴- ۱۳۶۲ شمسی، مقطع کارشناسی ارشد و کارشناسی 
 • هیات علمی تمام وقت دانشگاه تربیت معلم تهران، گروه جامعه شناسی، ۷۶- ۱۳۷۳ شمسی، مقطع کارشناسی 
 • هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، ۶۸- ۱۳۶۵ شمسی، مقطع کارشناسی 
 • هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، ۷۴- ۱۳۶۸ شمسی، مقطع کارشناسی ارشد 
 • هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی از ۱۳۷۶ شمسی تا پاییز ۱۳۹۸، مقطع دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی 
 • استاد مدعو دانشگاه تربیت مدرس تهران، ۷۳- ۱۳۷۰ شمسی، مقطع دکتری و کارشناسی ارشد 
 • استاد مدعو دانشگاه تربیت معلم اراک، ۷۲-۱۳۶۹ شمسی، مقطع کارشناسی 
 • استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران از سال ۱۳۷۸ شمسی، مقطع دکتری و کارشناسی ارشد 
 • استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان از سال ۷۳- ۱۳۶۸ شمسی، مقطع کارشناسی و از سال ۱۳۸۵ شمسی مقطع کارشناسی ارشد 
 • استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ۱۳۸۹ - ۱۳۷۶ شمسی، مقطع کارشناسی ارشد
 • استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، 1393 شمسی، دوره دکتری 
 • استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد رود هن، از سال ۱۳۸۸ شمسی، مقطع کارشناسی ارشد 
 • استاد مدعو دوره‌های آموزشی گفت وگوی تمدن‌ها، در ابتدای تأسیس تا. . .

طرح های پژوهشی:

 • مطالعه اجتماعی و اقتصادی شهر ماهان، با حمایت استانداری کرمان، ۷۸-۱۳۷۷
 • مطالعه حاشیه نشین‌های صالح آباد و ولی آباد اراک، با حمایت سازمان برنامه و بودجه اراک ۷۳-۱۳۷۲
 • مطالعه پرخاشگری در قشر حاشیه‌ای پاکدشت، فصلنامه جامعه شناسی آشتیان سال اول، شماره ۱، ۱۳۸۴
 • مطالعه جامعه شناسی معرفت طبقه‌ای و اجتماعی در تاریخ ایرانیان (در حال اجرا)

برخی مقالات چاپ شده در حوزه‏ جامعه شناسی:

 • جایگاه نظریه بلومر درجامعه شناسی معرفت، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان، جلد دهم، شماره‌های ۱ و۲، ۱۳۷۸
 • اهمیت ونقش چندگانگی مفهوم...، قصلنامه تخصصی جامعه شناسی علمی پژوهشی واحد آشتیان سال۱ شماره۴، ۱۳۸۴
 • تحلیل نظری زمینه‌های جامعه شناسی معرفت بوردیو: تحلیل دیالکتیکی ملکه، میدان، سرمایه، فصلنامه تخصصی جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان، سال اول، شماره سوم، پاییز ۱۳۸۴
 • هم فراخوانی ساخت نقش و کنش در نظریه جرج هربرت مید، فصلنامه علمی پژوهشی جامعه شناسی واحد آشتیان سال دوم، شماره ۶، زمستان ۱۳۸۵
 • بازنگری شرح ذایتلین از چشم انداز دیالک تیکی خود و کنش در نظریه مید، فصلنامه تخصصی علمی پژوهشی آشتیان، سال ۲، شماره ۱، ۱۳۸۵
 • جایگاه جامعه ایران دوره پهلوی اول در مدل توسعه اجتماعی جرج هربرت مید با همکاری مصطفی عبدی، فصلنامه علمی – پژوهشی جامعه شناسی واحد آشتیان، سال دوم، شماره سوم، پاییز ۱۳۸۵
 • ساختارشناسی کنش پیوسته در...، فصلنامه تخصصی جامعه شناسی علمی پژوهشی واحد آشتیان سال۲ شماره۴، ۱۳۸۶
 • تبیین مقایسه‌ای رفتاربزهکارانه نوجوانان دختر و پسر ۱۳-۱۹ ساله در شهر بابل و نوشهر، فصلنامه تخصصی علمی پزوهشی جامعه شناسی آشتیان سال ۳، شماره ۱، ۱۳۸۶، با همکاری آقای دکتر عباسی
 • جهانی شدن، تجددگرایی و خانواده در ایران، فصلنامه تخصصی جامعه شناسی آشتیان سال ۳، شماره ۲، ۱۳۸۶، با همکاری خانم دکتر شکربیگی
 • بررسی تاثیر اشتغال درفعالیتهای روزمره بزهکارانه، فصلنامه تخصصی جامعه شناسی آشتیان سال ۳ شماره ۳، ۱۳۸۶، با همکاری آقای دکتر عباسی
 • بازبینی فرانظریه تفسیرگرایی ریشه‌ای درقشربندی پهلوی اول، فصلنامه تخصصی جامعه شناسی سال۳ شماره ۴، ۱۳۸۶، با همکاری خانم کارخانه
 • پارادایم روش شناختی کیفی: روش تحلیل کنش درنظریه اورینگ گافمن با نگاهی به مبارزات انتخاباتی ۲۰۰۸مک کین و اوباما،فصلنامه تخصصی جامعه شناسی دانشگاه آشتیان، سال ۴، شماره ۲، تابستان ۱۳۸۷
 • بررسی تحلیلی خاستگاه نظری و تاریخی نظریه گیدنز با همکاری الهام قاری فصلنامه علمی - پژوهشی جامعه شناسی واحد آشتیان، سال چهارم، شماره ۱، ۱۳۸۷
 • مطالعه جامعه شناسی شادی در نظریه رفتارهای جمعی و جنبش‌های اجتماعی بلومر، فصلنامه علمی- پژوهشی جامعه شناسی واحد آشتیان، سال چهارم، شماره ۳، ۱۳۸۷
 • سرمایه اجتماعی و سبک زندگی، با محمدباقر تاج الدینی، فصلنامه تخصصی جامعه شناسی آشتیان، شماره ۴، زمستان ۱۳۸7
 • بررسی زمینه‌های اجتماعی پرخاشگری جوانان در ایران با همکاری شیرین شیری امین لو و علیرضا صنعت خواه، فصلنامه تخصصی جامعه شناسی، سال پنجم، شماره اول، بهار ۱۳۸۸
 • بررسی نظری پژوهش‌های سرمایه اجتماعی در جامعه ایران با همکاری دکتر زهرا حضرتی صومعه، فصلنامه تخصصی علو م رفتاری واحد ابهر، سال نخست، پیش شماره اول، پاییز ۱۳۸۸
 • بررسی نگرش مبتنی بر برابری پایگاه زن و مرد و تاثیر آن بر روابط خانوادگی، با همکاری مریم پناهی، فصلنامه تخصصی جامعه شناختی، سال پنجم، شماره۳ ،پاییز ۱۳۸۸
 • هم فراخوانی تحولات تاریخی و سیاسی دهه های 1950 تا 2000 میلادی و نظریات اخیر جامعه شناسی غرب با همکاری فاطمه خادم لو، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات سیاسی، شماره 4، تابستان 1388
 • بررسی رابطه جامعه شناختی باورهای دینی وسبک زندگی براساس نظریه و روش گافمن با تاکید بر شهر کرمانشاه، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش اجتماعی دانشگاه آزاداسلامی رودهن، سال ۳، شماره ۶، بهار ۱۳۸۹
 • بازنگری اکتشافی از سنخ‌های آرمانی برای مدلهای جابه جایی، مجله جامعه شناسی معاصر، نشریه علمی پژوهشی (ISC) واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران، سال ۲، شماره ۴، پاییز ۱۳۸۹
 • بررسی جامعه شناختی الگوی مصرف لوازم ارایشی در میان دانشجویان غرب گیلان، با فرید ارزبین، فصلنامه جامعه شناسی، آشتیان، سال ششم، شماره ۲ تابستان ۱۳۸۹
 • بررسی عوامل موثر بر کیفیت کار بازارهای موقت روز در اوقات تعطیل از نگاه خریداران با همکاری علیرضا صنعت خواه و شیرین امین لو، فصلنامه تخصصی مطالعات جوانان واحد بابل، سال اول، پیش شماره اول، تابستان ۱۳۸۹
 • تحلیل گفتمان هنر خاورمیانه؛ بررسی شکل گیری قواعد هنری در جامعه نقاشی معاصر ایران، با همکاری اعظم راودراد و محمدرضا مریدی، فصلنامه علمی پزوهشی آشتیان، دوره 2، شماره 2، 1389
 • زندگی روزانه یا واقعیت اجتماعی، خبرنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، شماره ۱۱و۱۲، بهار و تابستان ۱۳۹۰ ، با همکاری شمسی خرمی
 • بررسی کارکردی ساختارگروه درمانی اعتیاد دربازپروری منش و کنش معتادان جمعیت رهپویان رهایی، فصلنامه تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان، با همکاری مهناز علی زاده
 • بررسی سیر تحول مفهوم ساخت اجتماعی در دوران مدرن، فصلنامه تخصصی جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان، سال هفتم، شماره چهارم، زمستان 1390، با همکاری حمید نادری
 • مطالعه جامعه شناختی نقش کنترل اجتماعی و حلقه‌های قدرت در کنش شادیانه مردم (مطالعه موردی: مراسم چهارشنبه سوری در تهران) با همکاری مریم السادات حسینی فر
 • زمینه های جامعه شناختی موثر در نپرداختن قبوض در میان شهروندان و روستاییان اراک، فصلنامه  علمی- پژوهشی دانشگاه آزاد آشتیان، سال هفتم، شماره ی دوم، تابستان 1390، با همکاری مجید سعادت زاده
 • بررسی تطبیقی رابطه ی میان مفهوم عدالت و هویت اجتماعی در قرن معاصر از دیدگاه هربرت بلومر(تفسیرگرا) و آنتونی گیدنز(ساخت گرا)، با همکاری کتایون رحیمی، فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی(ISC)، دوره 4، شماره 1، بهار 1391
 • خانواده و مفهوم تحلیلی سرمایه ی اجتماعی در چشم انداز همکنش گرایی نمادی، فصلنامه ی علمی- پژوهشی دانشگاه آزاد آشتیان، سال نهم، شماره ی اول، بهار 1392، با همکاری احمد اسفندیاری
 • بررسی پیامدهای سیاسی اصلاحات ارضی در ایران و تاثیر آن بر ساختار سیاسی دهه 50 خورشیدی، با همکاری مصطفی مختاری، فصلنامه علمی پژوهشی علوم اجتماعی شوشتر، سال 7، شماره 21، تابستان 1392
 • تحلیل نظریه های کلاسیک پیرامون طبقه اجتماعی در ایران، با همکاری ژاله توکلی والا، فصلنامه تخصصی جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان، سال نهم، شماره سوم، پاییز 1392
 • هم­سنجی طبقات اجتماعی در دوره پهلوی یکم، با همکاری ژاله توکلی والا، فصلنامه تخصصی جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان، سال نهم، شماره دوم، تابستان  1392
 • تابوی جنسی و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه‏ ی موردی جوانان 15 تا 30 سال ساکن شهر تهران). با همکاری دکتر زهرا قاسمی و فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات جامعه‏ شناختی جوانان، سال سوم، شماره هشتم، زمست1391

سابقه تدریس در دروس:

 • نظريه هاي جامعه شناسي
 • نظريه هاي انسان شناسي
 • مسائل اجتماعي در ايران
 • آسيب شناسي اجتماعي
 • جامعه شناسي دين
 • جامعه شناسي معرفت
 • انديشه هاي متفكرين مسلمان
 • تاريخ انديشه انسان شناسي
 • نقد نظريه هاي معاصر
 • تلفيق نظريه هاي معاصر

استاد راهنمای بیش از 110 عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترای جامعه شناسی

نشانی های تماس 
Email:
 hatanhai121@gmail.com  
•   Ha.tanhaei@iauctb.ac.ir
•    hatanhai@yahoo.com
•     Hatanhai.blogfa.com
•    tanhaei.interpretivesociology@instagram
•    Hatanhai/Linkedin@yahoo.com 
•    www.facebook.com/tanhaei15 
•    www.hatanhaei.ir 
•    تلفن همراه  09126974435 
 

ارتباط مستقيم با دکتر تنهایی

همراه: 09126974435

پست الکترونیک: hatanhai121@gmail.com

صفحه نخست | زندگینامه | یادداشت ها و نظرات | فعالیتهای علمی | ارتباط با مخاطبان | گالری تصاویر

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دکتر حسین ابوالحسن تنهایی است.