کتاب‌های منتشرشده،در حال انجام، و خارج از چاپ نویسنده

موجود در بازار

 • ح.ا. تنهایی، مجموعه کتاب­های دستگاه­های نظری
 •  جلد یکم، دستگاه نظری مارکس، تهران: اندیشه احسان،۱۴۰۰.
 •  جلد دوم، دستگاه نظری وبر، تهران: اندیشه احسان،۱۴۰۰.
 •  جلد سوم، دستگاه نظری مید، تهران: اندیشه احسان،۱۴۰۰.
 •  جلد چهارم، دستگاه نظری بلومر، تهران: اندیشه احسان،۱۴۰۰.
 • جلد پنجم، دستگاه نظری تنهایی (تفسیری پرگمتیستی): جامعه‌ی درون­ ساخت/ برون­ ساخت،  {از مجموعه­ ی تخیل جامعه ­شناختی، جلد 13 (XIII) بازشناسی نظریه های مدرن جامعه­ شناسی}، تهران: اندیشه احسان،۱۴۰۰.
 • جلد ششم،دستگاه نظری گورویچ، تهران: اندیشه احسان ۱۴۰۱.
 • جلد هفتم، دستگاه نظری استراوس، تهران: بزنگاه ۱۴۰۱.
 • جلد هشتم، دستگاه نظری شیبوتانی، تهران: بزنگاه ۱۴۰۲.

 

ح.ا.تنهایی، مجموعه‌ کتاب­های تخیّل جامعه‌شناختی در بستر تاریخ:

 • جلد 1 (I)- تخیّل جامعه‌شناختی در بستر تاریخ: جامعه‌شناسی نظری، چاپ ششم، تهران: بهمن‌برنا، 1398.
 • جلد 2 (II)- تخیّل جامعه‌شناختی در بستر تاریخ: جامعه‌شناسی دینی در شرق باستان، چاپ دوم، تهران: بهمن‌برنا،1390.
 • جلد 4 (IV)- تخیّل جامعه‌شناختی در بستر تاریخ: جامعه‌شناسی معرفت و معرفت‌شناسی نظریه، چاپ سوم، تهران: بهمن‌برنا، 1399.
 • جلد 5 (V)- تخیّل جامعه‌شناختی در بستر تاریخ: بازشناسی تحلیلی نظریه‌های مدرن جامعه‌شناسی: مدرنیته‌ی آغازین، چاپ اول، دریای تنهایی، 1397.
 • جلد 6 (VI)- تخیّل جامعه‌شناختی در بستر تاریخ: بازشناسی تحلیلی نظریه‌های مدرن جامعه‌شناسی: مدرنیته‌ی میانی، چاپ دوم، تهران: علم، 1394.
 • جلد 7 (VII)- تخیّل جامعه‌شناختی در بستر تاریخ: بازشناسی تحلیلی نظریه‌های مدرن جامعه‌شناسی: مدرنیته‌ی درگذار، چاپ اول، تهران: علم، 1391.
 • جلد 8 (VIII)- تخیّل جامعه‌شناختی در بستر تاریخ: بازشناسی تحلیلی نظریه‌های مدرن جامعه‌شناسی: مدرنیته‌ی اخیر، چاپ دوم، تهران: بهمن­برنا، 1394.
 • جلد 10 (X)- تخیّل جامعه‌شناختی در بستر تاریخ: جامعه‌شناسی تاریخی نظریه‌های متفکرین مسلمان، چاپ دوم، تهران: بهمن‌برنا، 1389.

     ح.ا.تنهایی،کتاب­های تک جلدی:

 • جامعه‌شناسی پیشقراول در غرب جدید، چاپ دوم، تهران، بهمن برنا،۱۳۸۸.
 • نظریه‌های جامعه‌شناسی، چاپ چهارم، مشهد: نشر مرندیز،۱۳۹۴.
 • درآمدی بر مکاتب و نظریه‌های جامعه‌شناسی، چاپ هشتم، نشر فشرده، مشهد: مرندیز،۱۳۹۴.

ترجمه

 • ساترلند جین ان. و کاترین فلتی، جامعه­ شناسی سینمایی: زندگی اجتماعی درگذار فیلم، ترجمه­ ح.ا.تنهایی و دکتر لیلا شعبانی، دریای تنهایی،چاپ اول ۱۳۹۶.
 • ساترلند جین ان. و کاترین فلتی، جامعه­ شناسی سینمایی: زندگی اجتماعی درگذار فیلم، ترجمه­ ح.ا.تنهایی و دکتر لیلا شعبانی، چاپ دوم نشر بهمن‌برنا: ۱۴۰۲.
 • بلومر، هربرت، هم­کنش­گرایی نمادی، ترجمه­ ح.ا.تنهایی، اندیشه احسان، 1400.
 • بلومر، هربرت، 1401، تضاد قدرت، حق اعتصاب، و اتحادیه های صنعتی، ترجمه ح.ا.تنهایی . بیتا مدنی، تهران: اندیشه احسان

همکاری با دیگران

 • بررسی جامعه شناختی اشعار فروغ فرخزاد (مصاحبه)، مصاحبه کننده دکتر لیلا شعبانی، بهمن ­برنا، 1392.
 • شیوه‌ی پایان نامه‌نویسی با راهبردهای قیاسی، استقرایی و کنش ­پژوهی، همراه با دکتر جواد نکهت و دکتر مریم­ السادات حسینی­فر، چاپ دوم، بهمن­ برنا، 1395.
 • گروه درمانی اعتیاد: کاربست فراروش ­شناسی گافمن، همراه با دکتر مهناز علیزاده، دریای تنهایی، 1396.
 • جامعه شناسی مصرف و بازار: مطالعه­ی هفت بازار تهران، همراه با دکتر مریم­السادات حسینی­فر، نشر دریای تنهایی، 1397، (چاپ دوم، 1400، انتشارات اندیشه احسان).
 • جامعه شناسی: مبانی، اصول و مفاهیم، با رویکرد جامعه­شناسی تفسیری و جامعه­ شناسی نظری، همراه با دکتر مریم السادات حسینی­فر و دکتر سیدپورآذر، دریای تنهایی، 1398 (چاپ دوم 1400، اندیشه احسان).
 • جامعه‌شناسی تفسیری توسعه در قاب گفتگو با ح.ا.تنهایی (مصاحبه)، مصاحبه­کننده دکتر مهرداد ناظری، نشر سورن، 1398.
 • صد سال پس از مید، با همکاری اعضای گروه­های علمی ـ تخصصی جامعه­شناسی تفسیری و جامعه­ شناسی نظری در انجمن جامعه­ شناسی ایران، نشر اندیشۀ احسان و انجمن جامعه­ شناسی ایران، 1400.

کتاب­های در حال چاپ 

مجموعه کتاب­های (دستگاه­های نظری)

.....

کتاب­هاب های در حال انجام

 • دانشنامه پارادایم تفسیری
 • جامعه­ شناسی برای همه
 • جامعه­ شناسی درمانی

 برخی مقالات و مصاحبه­ ها

تنهایی، ح.ا. 1363، در: دومقاله­ جامعه­ شناختی (مطالعات درحال­ انجام، شماره­32)، شیراز: بخش برنامه­ ریزی­ وجامعه­ شناسی، دانشگاه ­شیراز.

تنهایی، ح.ا.، 1۳۶۳ ، روانشناسی اجتماعیِ جامعه­ شناختی: مطالعات در حال انجام، دانشگاه شیراز: بخش جامعه­ شناسی و برنامه­ ریزی، دانشگاه شیراز.

تنهایی، ح.ا.، 1372، بررسی نظریات جامعه شناسی، در: مجلۀ دانشگاه انقلاب، تهران: جهاد دانشگاهی، 56- 30.

 • تنهایی، ح.ا.، 1377، رهیافت جامعه ­شناسی توسعۀ اجتماعی: رویکردی نظری بر اساس تئوری تفسیرگرایی، آشتیان: دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان، شمارۀ 11.

تنهایی، ح.ا.، 1378، رهیافت جامعه‌‌‌‌‌شناختی توسعۀ اجتماعی: تلازم جدلی آزادی و تفکیک اجتماعی در ایران، در خلاصه مقالات همایش توسعۀ اجتماعی، تهران: دفتر امور اجتماعی وزارت کشور، 78- 75.

تنهایی، ح.ا.، 1378، مسعودی در پیشقراولی علم مردم‌‌‌‌‌شناسی، در: نامه فرهنگ، فصلنامه تحقیقاتی در مسائل فرهنگی و اجتماعی، سال نهم، دورۀ سوم، شمارۀ 31، پاییز.

تنهايي، ح.ا. «جايگاه نظريه­ هربرت بلومر درجامعه‌شناسیِ­ معرفت»، در: مجله‌ی پژوهشی دانشگاه ­اصفهان، اصفهان: دانشگاه­ اصفهان، 1378، 58-39.

تنهایی، ح.ا.، 1383، سلب فرصت‌ وشانس زندگی از حاشیه‌نشینان، در: تحلیل جامعه‌شناختی از مناطق حاشیه‌ای و رفتار اجتماع «بیجه» و «باغی» در:‌ روزنامۀ ایران، شمارۀ 2961، چهارشنبه، 13، آبان 1383.

تنهایی، ح.ا.، 1383، سیكل فقر در ارتكاب جرم در حاشیه‌ شهرها»، در:‌ روزنامۀ ایران شمارۀ 2962، 14‌آبان.

تنهایی، ح.ا.، 1384، گفتگو: دین و جامعه‌‌‌‌‌شناسی، در: فصلنامه تخصصی ادیان و مذاهب هفت آسمان، شماره بیست و هشتم، سال هفتم، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، زمستان، 33- 11.

تنهایی، ح.ا.، 1384، چرا عارفان سیاست گریزند؟، در: گفتگوهایی دربارۀ عرفان و انسان امروز، تهران، به کوشش مژگان ایلانلو، تهران: مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی و انجمن حکمت و فلسفه، 116- 107.

تنهایی ح.ا.، 1386، ساختارشناسی کنشِ­ پیوسته درنظریه­ هربرت بلومر، در: فصلنامه­ تخصصی جامعه­ شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی­آشتیان، سال­دوم، شماره­ چهارم.

تنهایی،ح.ا. و شمسی خرمی، 1390، زندگیِ ­روزانه­ یا­واقعیتِ­ اجتماعی، خبرنامه­ انجمن­ ایرانی­مطالعات­ فرهنگی، دانشکده­ علوم­ اجتماعی،دانشگاه­ تهران، شماره11و12، بهاروتابستان.

تنهایی،ح.ا. و کتایون حکیمی، 1391، بررسیِ­ تطبیقیِ رابطه­ مفهوم عدالتِ­ اجتماعی و هویتِ­ اجتماعی درقرنِ­ معاصر ازدیدگاه هربرت بلومر و آنتونی گیدنز، فصلنامه­ مطالعات ­توسعه­­ اجتماعی، دوره4، شماره­1.

تنهایی،ح.ا. و ژاله توکلیِ­ والا، 1392، همسنجیِ طبقاتِ­ اجتماعی دردوره­ پهلویِ یکم، فصلنامه­تخصصیِ­ جامعه­ شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، سال9،شماره2، تابستان.

تنهایی، ح.ا.، 1392، چشم‌‌‌‌‌انداز تاریخی جامعۀ ایرانی: رویکردی مفهومی و نظری در کنش متقابل گرایی نمادی، در: انجمن جامعه‌‌‌‌‌شناسی ایران، کنکاش‌‌‌‌‌های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران (مجموعه مقالات)، صص. 222- 213.

تنهایی، ح.ا.، 1394، توسعه از دیدگاه جامعه‌‌‌‌‌شناسی تفسیری، سخنرانی در انجمن جامعه‌‌‌‌‌شناسی ایران، در: www.hatanhaei.ir.

تنهایی، ح.ا. سنخ آرمانی دیالکتیکی: حاشیه‌‌‌‌‌‌ای بر روش‌‌‌‌‌‌شناسی وبر، دومین­همایش­سالیانه خوانش انتقادی جامعه‌‌‌‌‌‌شناسان کلاسیک: ماکس وبر، تهران: انجم ن­جامعه­شن اسی­ ایران و دانشگاه خوارزمی، 1397.

تنهایی، ح.ا. جامعه‌‌‌شناسی درمانی: راه سوم، چهارمین­ همایش ملی کنکاش­های مفهومی­ ونظری در باره جامعه­ ایرانی، تهران: انجمن­  جامعه‌‌‌شناسی­  ایران، 1398.

تنهایی، ح.ا. دگرگونی­ها و نگاهداشته­های اجتماعی: توسعه­ی اجتماعی و تحول تاریخی جامعه­ی ایرانی، در دیدگاه جامعه­شناسی تفسیریِ پرگمتیستی، پنجمین همایش ملی کنکاش­های مفهومی­ ونظری در باره جامعه­ ­ایرانی، تهران: انجمن جامعه‌‌‌شناسی ­ایران، 1401.

کتاب­های خارج از چاپ

 • 1367، جامعه شناسی فلسفی، بررسی تطبیقی چهار چشم­انداز، کرمان: جهاد دانشگاهیِ دانشگاه شهید باهنر کرمان،
 • 1368، تاریخ اندیشه و نظریات جامعه­شناختی، جلد یکم، رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی رفسنجان،
 • 1372، درآمدی بر نظریه‌های جامعه‌شناسی: هفت مقاله در باب مبانی تاریخ اندیشه و نظریات جامعه‌شناختی، تهران: خردمند،
 • 1373، سیزده جستار در تاریخ جامعه­شناسی، به­کوشش دکتر جواد نکهت، اراک: همیار،
 • 1373، جامعه‌شناسی در ادیان، چاپ دوم، یزد: بهاباد،
 • 1378، جامعه‌شناسی تاریخی اسلام، چاپ اول، گناباد: مرندیز،  
 • 1379، جامعه‌شناسی نظری اسلام، چاپ اول، مشهد: سخن‌گستر،
 • 1382، جلد 3 (III)- تخیّل جامعه‌شناختی در بستر تاریخ: جامعه‌شناسی فلسفی در غرب باستان، چاپ اول، تهران: بهمن‌برنا،
 • 1383، درآمدی بر مکاتب و نظریه‌های جامعه‌شناسی، نسخه‌ی تفصیلی، چاپ پنجم،
 • 1386، جلد 11 (XI)- تخیّل جامعه‌شناختی در بستر تاریخ: جامعه‌شناسی عرفانی در اندیشه‌ی عرفای مسلمان، چاپ اول، تهران: بهمن‌برنا،
 • 1388، هربرت بلومر و کنش متقابل‌گرایی نمادی، ترجمه و تألیف، چاپ اول، تهران: نشر بهمن‌برنا،
 • 1398، دستگاه نظری مید، کرج، دریای تنهایی.
 • 1398، بلومر جامعه ­شناسی نامتعارف، کرج: دریای تنهایی.
 • بلومر، هربرت، 1398، هم­کنش­گرایی نمادی، ترجمه­ ح.ا.تنهایی، کرج: دریای تنهایی، 1398.
 • بلومر، هربرت، جامعه ­ی صنعتی: تحلیلی دیالکتیکی از ساختار قدرت در جامعۀ آمریکا، ترجمه­ ح.ا.تنهایی و بیتا مدنی، نشر دریای تنهایی، 1396.

 

ارتباط مستقيم با دکتر تنهایی

همراه: 09126974435

پست الکترونیک: hatanhai121@gmail.com

صفحه نخست | زندگینامه | یادداشت ها و نظرات | فعالیتهای علمی | ارتباط با مخاطبان | گالری تصاویر

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دکتر حسین ابوالحسن تنهایی است.